Kontakte Andreas Jakl
https://github.com/andijakl/
andreas.jakl@live.com
Anwendungen Raspberry Pi Real-Time
Link zum Sourcecode {https://github.com/andijakl/raspberry-pi-public-transport}
Veröffentlichende Stellen verwendeter Datensätze
  1. Stadt Wien